Zwrot VAT za materiały budowlane

Przynieś do nas faktury a my wstępnie oszacujemy kwotę zwrotu i koszt usługi księgowej, zanim ją wykonamy!!!


Remontowałeś mieszkanie lub budowałeś dom w latach 2004-2013?

Posiadasz faktury?

Należy Ci się zwrot części podatku VAT za zakupione materiały.

Osoba, która poniosła wydatki na remont lub budowę przed 1 stycznia 2014 r., ma nadal prawo ubiegać się o zwrot ich części na dotychczasowych zasadach.

Należy jednak pamiętać o terminach, jakie mamy na złożenie takiego wniosku:

1) dla wydatków z roku 2004 i 2005 - wniosek składa się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r.

2) dla wydatków z roku 2006 i 2007 - wniosek składa się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r.

3) dla wydatków z roku 2008 i 2009 - wniosek składa się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r.

4) dla wydatków z roku 2010 i 2011 - wniosek składa się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.

5) dla wydatków z roku 2012 i 2013 - wniosek składa się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.


KOMU PRZYSŁUGUJE ODLICZENIE?

Osobom, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych przysługuje zwrot części wydatków spowodowany wzrostem VAT na materiały budowlane z 7% na 22% i 23%.

Uprawnionymi do otrzymania tego zwrotu są osoby fizyczne, które:

1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z: budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach; remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

2) poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT wystawionymi od 1.05.2004 r.,

3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. stawka VAT wzrosła z 7% na 22 i po 1 stycznia 2011 na 23%,

4) nie zaliczyły ww. zakupów do kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy prowadzą działalność gospodarczą,

5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego,

6) posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.


NIEZBĘDNE DANE I DOKUMENTY

1)      Faktury dokumentujące zakup materiałów budowlanych

2)      Imię i nazwisko, adres zamieszkania zgodnie z dowodem osobistym*

3)      Numer PESEL*

4)      Informacja o posiadaniu aktu własności mieszkania (remont) lub pozwolenia na budowę oraz aktu własności działki (budowa)

5)      Informacja, czy jest to pierwszy czy kolejny wniosek VZM-1 ( jeśli kolejny, to podać datę złożenia PIERWSZEGO wniosku)

6)      Nr konta bankowego na który ma być dokonany zwrot podatku, w przypadku chęci otrzymania zwrotu na konto a nie w kasie urzędu.

* w przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim podać również dane małżonka/małżonki oraz informacje dotyczące wspólności bądź rozdzielności majątkowej.